Ecclesia Software

  

Kontakt

Systemy Informatyczne dla Kościoła 

Ecclesia Software s.c.

ul. Ślusarczyka 2/67

35-510 Rzeszów


Tel.: 17 863 54 44 

Tel.: 501 48 60 41

e-mail: biuro@es.net.pl

Skype:es.net.pl

 

 

Blok reklamowy

Inwentaryzacja cmentarza - Parafia Ewid 3 / Parafia Ewid 4

Moduł wspomagający inwentaryzację cmentarzy, jest najnowszą funkcjonalnością programu Parafia Ewid 3. Pozwala on w szybki i łatwy sposób dla wybranego cmentarza utworzyć listę grobów wraz z pochowanymi w nich osobami.

Prowadzenie inwentaryzacji wykonuje się w następujących krokach:

  1. Wykonanie zdjęć nagrobków


Zdjęcia należy wykonywać w sposób usystematyzowany, kolejno jeden nagrobek po drugim, w ramach jednego sektora, jak jest to przedstawione na rysunku poniżej. Pozwoli to na łatwiejsze wprowadzanie danych do modułu.

Zdjęcia powinny obejmować jedynie nagrobek bez nadmiaru tła; ich rozmiar i jakość powinny umożliwiać swobodne odczytanie danych. Zaleca się jednak nie stosowania zdjęć większych niż 5 Mpx (megapikseli).

2. Wczytanie zdjęć do programu

W oknie programu wybieramy przycisk dodaj i z nowego okna zaznaczamy zdjęcia, na podstawie których zostanie utworzona lista nagrobków. Można zaznaczać wiele zdjęć, przytrzymując klawisz „Ctrl” lub „Shift”.

Jeśli posiadamy więcej zdjęć dla jednego nagrobka, powinniśmy je scalić w jedno. Musimy pamiętać o tym, że każdy element na liście po lewej stronie odpowiada jednemu nagrobkowi.

  

3. Odczytanie danych ze zdjęć i wprowadzenie ich do modułu

Kolejnym krokiem jest ustawienie parametrów nagrobka – takich jak rodzaj grobowca, kategoria, dane osoby opiekującej się grobem (grobowcem) oraz wprowadzenie danych o osobach pochowanych w grobie (grobowcu).

Do nawigacji po module można wykorzystywać klawiaturę.

-         PageUp/PageDown  - do przechodzenia pomiędzy grobami,

-         Shift + Strzałka w górę/w dół -  przybliżanie oddalanie zdjęcia,

-         Shift + Strzałka w lewo/prawo – przejście do następnego lub poprzedniego zdjęcia,

-         Ctrl + Strzałki nawigacyjne – przesuwanie zaznaczonego obszaru,

-         Ctrl + E – powoduje powrót zaznaczenia na pole ustawiające kategorię grobu,

-         Tab – przejście do następnej kontrolki,

4. Ustawianie lokalizacji grobów.

Przycisk Ustaw lokalizację otwiera narzędzie, które dla wszystkich zaznaczonych nagrobków powoduje ustawienie lokalizacji podanej w okienkach formularza. Zaznaczenie opcji Auto powoduje automatyczne zwiększanie wpisanej wartości o jeden dla każdego nagrobka.

5. Synchronizacja danych

Synchronizacja danych powoduje przekopiowanie wszystkich wprowadzonych danych do pozostałych modułów - zostają wówczas utworzone groby (grobowce) oraz zapisane osoby w nich pochowane. Dane te są dostępne w pozostałych modułach programu.